दिनदर्शिका

  • course-icon.jpg Study Courses
  • workshop-icon.jpg Workshops
  • pooja-icon.jpg Poojas
  • otherevent-icon.jpg Other Events
ऑक्टोबर 2017
Date Activity Venue Status Contact Person
01 रवि गर्भसंस्कार कार्यशाळा (टीपटॉप प्लाझा, ठाणे) टीप टॉप प्लाझा ठाणे(१ व्यक्ती) भरल्या श्री. पराडकर- ९९२०४१५९८० श्री. जोशी - ९८६७०७१०११
01 रवि गर्भसंस्कार कार्यशाळा (टीपटॉप प्लाझा, ठाणे) टीप टॉप प्लाझा ठाणे (२ व्यक्ती) भरल्या श्री. पराडकर ९७६९८५५५२६, श्री. जोशी - ९८६७०७१०११
01 रवि परीक्षा धैर्यवर्ग लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
01 रवि ताणमुक्ती व ध्यान कार्यशाळा नाशिक- भरल्या श्रीमती देशमुख - ९४०३११७४१२, श्री. वैद्य -९४२३९२४२१५
01 रवि गर्भसंस्कार कार्यशाळा (मराठी) टीप टॉप प्लाझा ठाणे(१ व्यक्ती) भरल्या श्री. पराडकर- ९९२०४१५९८० श्री. जोशी - ९८६७०७१०११
01 रवि गर्भसंस्कार कार्यशाळा (मराठी) टीप टॉप प्लाझा ठाणे (२ व्यक्ती) भरल्या श्री. पराडकर ९७६९८५५५२६, श्री. जोशी - ९८६७०७१०११
02 सोम ताणमुक्ती व ध्यान कार्यशाळा पुणे भरल्या ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,(०२०) २४४३०१९२
02 सोम मेंदूक्रांती कार्यशाळा कळवा भरल्या श्री. पाठक- ९८६९२६३३४६, श्रीमती बापर्डेकर- ९९६९५६२४७२
06 शुक्र मत्सरघातमुक्ती लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
08 रवि सुप्रजनन कार्यशाळा लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
08 रवि मेंदूक्रांती कार्यशाळा मुलुंड भरल्या श्री. दातार- ९९६९५५८३९३, श्रीमती. वानखेडे- ९९६९०८३६३५
08 रवि ताणमुक्ती व ध्यान कार्यशाळा खारघर-मनशक्ती केंद्र ,सेक्टर ५ प्लॉट नं २७ ,सिडको पाण्याच्या टाकीजवळ , भरल्या ऑफिस (०२२) २७७४१३४४,श्री. पुळेकर- ८८७९४५०१६१
10 मंगळ ज्येष्ठ नागरिक लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
14 शनि यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
15 रवि गर्भसंस्कार कार्यशाळा (मराठी) जालना- आय. एम. ए. हॉल. ( इंडियन मेडिकल असोसिएशन), भोकर्दन नाका, औरंगाबाद रोड भरल्या डॉ. निरवे - ९८९००९१७९७
22 रवि बुद्धिवर्धन - बालसमस्या (प्रगत) लोणावळा शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
27 शुक्र बुद्धिवर्धन - बालसमस्या लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
29 रवि रोगमुक्ती कार्यशाळा दादर (प. )- साने गुरुजी विद्यालय, पहिला माळा, भिकोबा वामन पाठारे मार्ग, कॅटरिंग कॉलेजच्या मागे, शिवाजी पार्क शिल्लक श्रीमती. पुरोहित- ९८१९१३३०१७, श्री. पाटील- ९८६९१७६६१५
29 रवि गर्भसंस्कार कार्यशाळा (मराठी) पुणे शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,(०२०) २४४३०१९२

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView